Leimos Mekaniska

Stockholms län

Information

Enskild firma finns det flera av i Stockholm och Leimos Mekaniska är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Leimos Mekaniska är ett av dem. Statusen för Leimos Mekaniska är att Bolaget är aktivt.

Leimos Mekaniska är ett Enskild firma och skapades 1991-09-26. Det finns flera olika verksamheter i Stockholms län som är ett stort län. Stockholm där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Leimos Mekaniska ska trivas.

I Stockholm så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Mekanisk verkstad med inriktning på tillverkning och försäljning av mekaniska produkter. Besiktning och skadereglering av skadat importerat gods såsom vitvaror, televisioner, radio apparater, dataspel, datorer (hemelektronik branschen), nya importerade bilar. Konsultation åt försäkringsbolag eller ombud för försäkringsbolag vid skadereglering samt översättningar. Distribution och visning av naturmedel, ansiktskräm, fotkräm. Individuell datautbildning. Säkerhet, It, hälso- och sjukvård, handel med värdepapper. Handel med inredningsartiklar (interiör) såsom lyktor, ramar, plädar, glas, vintage (beg. smycken), peruker, smycken. Producera böcker till företag och organisaioner, vinhandel, förvalta värdepapper, guld- och silvesmide och därtill förenlig verksamhet. Konsultarbete och rådgivning vid anskaffning och försäljning av verkstadsmaskiner till verkstadsindustrin. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som direkt och indirekt försäkring meddela följande slag av försäkring: A Livförsäkring - Livförsäkring och tilläggsförsäkring (försäkringsklass Ia och b) - Livförsäkring med anknytning till värdepappersfonder, försäkringsklass III, dock endast som direkt försäkring - Lång olycksfalls- och sjukförsäkring (försäkringsklass IV) B Skadeförsäkring - Olycksfalls- och sjukförsäkring (försäkringsklasser 1 och 2) Bolaget driver direkt försäkringsförelse i hela riket. Bolaget får driva försäkringsrörelse i utlandet. Bolaget får bedriva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att meddela försäkringstjänster i klass 1 Olycksfall, klass 2 Sjukdom, klass 3 Landfordon, klass 7 Godstransport, klass 9 Annan sakskada samt i klass 18 Assistans. Boalget ska driva återförsäkringsverksamhet i klass 3 Landfordon, klass 7 Godstransport, klass 9 Annan sakskada samt i klass 18 Assistans. Bolaget skall driva direkt försäkringsrörelse i hela riket. Bolaget får driva försäkringsrörelse såväl inom som utanför EES-området. Bolaget får biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkrings- rörelse, uppföra bostads-, kontors- eller affärsfastighet, avsedd att utgöra en varaktig kapitalplacering, samt bedriva sådan maskinuthyrnings- och annan verksamhet, vilken medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som erfordras för bolagets försäkringsrörelse. Filialen ska bedriva försäljning av isolerade paneler samt import av isolerade paneler. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att utveckla och tillhandahålla anpassade och kvalitetsmässigt bra försäkrings- villkor och riskhanteringslösningar av följande slag: I. Direkt försäkring Olycksfalls- och sjukförsäkring (grupp a). Motorfordonsförsäkring (grupp b). Försäkring mot brand och annan skada på egendom (grupp e). Fartyg (klass 6) med begränsning till fritidsbåtar. Fartygs- ansvar (klass 12) med begränsning till fritidsbåtar. Allmän an- svarighet (klass 13). Annan förmögenhetsskada (klass 16). Rätts- skydd (klass 17). Assistans (klass 18). II. Indirekt försäkring Försäkring hänförlig till samtliga skadeförsäkringsklasser (grupp h). Som ett led i sin egen verksamhet äger bolaget biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkringsrörelse. Bolaget skall inte bedriva försäkringsrörelse utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Begravningsbyrå med all tillhörande verksamhet. Veterinärtjänster. Marknadsundersökning med fokus på kund- och personalundersökningar. Nautisk utbildning, uthyrning av båtar fartyg och utrustning för marina ändamål. Försäljning av marina produkter såsom kläder, säkerhetsprodukter och båttillbehör. Konsulting inom sjöliv och sjösport. Försäljning av båtar. Försäljning av produkter och tjänster inom magnetterapi, skönhet och hälsa och därtill förenlig verksamhet. Handel med fastigheter och värdepapper. Bolaget skall driva restaurangrörelse, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, finans- och fastighetsförvaltning samt förvaltning av fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, elkraftproduktion, konferensverksamhet, förlagsverksamhet, äga och förvalta medel i enlighet med Allmänna Barnhusets reglemente §§ 12-13. Föremålet för bolagets verksamhet är skall vara att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av varptrikåprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att mot ersättning eller anslag verkställa provningar, undersökningar, utredningar och forsknings- och utvecklingsarbete i huvudsak rörande glas och närliggande objekt ävensom att idka därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med, samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom charkuteribranschen. Bolaget ska dessutom äga och förvalta aktier, fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva biomedicinska konsultationer, läkarverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet och försäljning av bilar, entreprenadmaskiner och entreprenadmaskintjänster samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall under förutsättning av medgivande av Sveriges advokatsamfunds styrelse, bedriva advokatverksamhet. Bolaget skall bedriva skeppsfart och transportverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva reklamverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom psykologi, personalutveckling, PR och kommunikation, företagets organisation, personalutbildning, artistisk verksamhet, köp och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva handel och tillverkning av båttillbehör, riggutrustning, sjökläder, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att producera och försälja vindkraftsel, investerar i företag som bedriver produktion och försäljning av förnyelsebar energi, handel med finansiella instrment, utlåningsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva handel med värdepapper äga och förvalta fastigheter, konferens- och hotellverksamhet och bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultativ verksamhet och utbildning med organisations- och rationalise- ringsfrågor, med fastighets- och fastighetsrättsliga frågor, konferens- och reseverksamhet, hemtjänster såsom styling, städning, strykning, flyttning, barnpassning, äga och förvalta kapital och fast egendom samt därmed jämförlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att såväl i Sverige som utlandet bedriva juridisk, ekonomisk och finansiell rådgivning samt konsultverksamhet inom innovationsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Utveckla och framställa digital grafik och bild. Framställa och utveckla hälsobefrämjande livsmedel. Leverera och producera utbildning och utbildningsmaterial, hålla utbildningar, managementlösningar för företagsledning och system för kompetensutveckling, intern och extern video tv sändning produktion samt intern och extern kommunikations- verksamhet och därmed förenlig verksamhet. Produktion och försäljning av ljud och musik. Affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Forskning och konsultverksamhet kring lärande, ledning, kommunikation individuell,- grupp- och organisationsutveckling samt kreativitet. psykoterapi, familjerådgivning, grupp- och parterapi samt därmed förenlig verksamhet. Framställning och utgivning av tidskrifter samt förlagsverksamhet. Bolaget ska bedriva handel, utveckling och design av skepp och båtar, fritidsprodukter och konsulttjänster inom bolagets verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva uthyrning och försäljning av AV-material till arrangörer av evenemang (events) inom scenunderhållning, sport fritid samt mässor och konferenser ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Föramålet för bolagets verksamhet är Restaurang och cateringverksamhet samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads- verkstads- (mek. verkstad, kraft- och stålverk, företrädesvis), energi-, bil-, båt- och fritidsindustrin. Företaget skall också bedriva konsultverksamhet inom administration, management, utbildning, marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet. Härutöver trading av metaller och maskiner, elektriska och mekaniska och därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tandläkarpraktik samt bedriva konditori och caférörelse och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva svarvnings- och svetsningsarbeten och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva restaurangnäring, catering och event, i och utanför Sverige samt därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med smycken, bijouterier och accessoarer samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva tryckeriverksamhet samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och aktier samt bedriva handel med värdepapper. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tjänsteutveckling, utbildnings- och konsultverksamhet via direkta kundkontakter och via internet i form av webbtjänster inom området hälsa samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall i första hand bedriva rivnings-, sanerings-, bygg-, golvslipnings, betonghåltagnings- och personaluthyrningsverksamhet. Vidare skall viss ordningsvaktsverksamhet bedrivas. Bolaget skall även bedriva viss försäljning av byggmaterial och av produkter som har med ovanstående verksamhet att göra. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet omfattande ekonomi och administration samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet samt cateringverksamhet med mat. Bolaget skall även ha som verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla tjänster och affärssystem baserad på internetteknologi ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva handel med optik, glasögon, kontaktlinser och utföra synundersökningar samt hyra ut optikertjänst och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet är att sprida information, genomföra utbildningar och projekt samt utföra konsulttjänster i EU-relaterade frågor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper samt fast egendom, idka handel med fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är bageri jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier samt bedriva entreprenadverksamhet och konsultverksamhet inom byggnadsbranschen jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet av administrativa tjänster, musikarrangemang samt uthyrning av i utlandet ägd fastighet. Bolaget ska äga industrifastighet för uthyrning, tillverkning och försäljning av kapell och presenningar samt reklamtryck och inredning i lastbilar. Bedriva handel med värdepapper och liknande finansiella instrument ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utveckla , tillverka och sälja modelltillverkningsmaskiner samt tillbehör, material och tjänster i anslutning härtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta kommersiella fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara företagsadministrativa tjänster samt tjänster inom frisk- och skönhetsvård. Bolaget ska bedriva partihandel inom företrädesvis dagligvaru- handeln, uthyrning av lokaler, ägande och förvaltning av aktier samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva installationsarbeten och konsultverksamhet inom elbranschen, diva handel med lös egendom såsom företrädesvis aktier, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva installationsarbeten och konsultverksamhet inom elbranschen, driva handel med lös egendom såsom företrädesvis aktier, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva försäljning av entreprenadmaskiner, äga och förvalta värdepapper, fast och lös egendom samt bedriva agentur- rörelse inom entreprenadmaskiner. Bolaget ska utföra alla aspekter av kliniska prövningar av läkemedel och medicinskteknisk utrustning. Där ingår också användning av olika IT-lösningar, kvalitetssäkring samt träning och utbildning inom området samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva import, marknadsföring, försäljning, distribution och kliniska prövningar av läkemedel i de Nordiska länderna samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet,el- och vvs-installationer, håltagining och handel med byggvaror samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva caféverksamhet med lunchservering och försäljning av bröd samt härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och fastigheter. Bolaget skall vara verksamt inom avfallshantering och restprodukthantering i sin vidaste mening, detta innebär tillhandahållande av logistik, behandling och service för kunder som äger avfall och restprodukter eller har i uppdrag att organisera hantering av nämnda produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet består i att äga och förvalta bolag. I verksamheten ingår att samordna och effektivisera administration av förvaltande bolag samt därtill hörande verksamhet. Bolaget ska erbjuda marknaden tjänster i samband med köp och försäljning av företag samt näringsfastigheter, tjänster vid hotell- och restaurangetablering och hotell- och restaurangdrift, förmedling av konferensstjänster, handel och förvaltning av aktier och andra värdepapper samt äga travhästar. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom områdena organisation, ledarskap, medarbetarskap, miljö och arbetsmiljö samt jämställdhetsfrågor. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet och utbildning inom områdena marknad och försäljning såsom marknadsförbättringsåtgärder, marknadsunder- sökningar och försäljningsargument. Vidare skall bolaget bedriva verksamhet med inriktning på utveckling och försäljning av administrtiv programvara för ovan nämnda områden och driva därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall i huvudsak bedrivas på tolk- och översättningsmarknaden för språktolkning och teckentolkning. Bolagets verksamhet skall vara konsulttjänster inom, byggbranschen, förmedling av varor och tjänster till hotell och restaurangbranschen och byggbranschen. Dessutom att äga och förvalta fast och lös egendom samt aktier och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta och driva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta lös egendom, i första hand aktier i dotterbolag, att verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs i dotterbolagen, samt idka därmed förenlig Bolagets verksamhet ska vara att sälja bilar, biltillbehör och motorsportrelaterad utrustning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva marknadsföring, reklam, design, inredning, fotografering, events samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård med särskild inriktning på utbildning i akut omhändertagande. Försäljning av medicinskteknisk utrustning och därmed förenlig utrustning. Ambulansuthyrning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska direkt eller indirekt, äga, utveckla och förvalta fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva byggverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva försäljning, montering, service och reparation av stängsel, anläggnings- och entreprenadverksamhet, försäljning av motorcyklar, terrängskotrar samt tillbehör, service- och reparationsarbeten inom ovan, jordbruk och därmed Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och driva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall yrkesmässigt bedriva revisionsverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall vara förenlig med en auktoriserad revisors yrkesutövning. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning med inriktning på drift och hantering av programvaror, servrar, datorer och infrastruktur. Bolaget ska även bedriva system- och verksamhets utveckling med relation till IT samt därmed Bolaget ska bedriva installationsarbeten och konsultverksamhet inom elbranschen driva handel med lös egendom såsom företrädesvis aktier, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva snickeriverksamhet samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta och driva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra finansiella instrument i dotterbolag och andra bolag, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva konsultationer avseende företrädesvis administration, finansiering, redovisning, juridik och företagsledning samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva tolkning, översättning och andra språktjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva kapitalförvaltning, fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall erbjuda förmedlingstjänster av arbeten på internet, sälja annonser samt bedriva rekryteringsverksamhet inom fotbolls- branschen jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva karriärrådgivning och rekrytering samt utbildning i anknytning därtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva isoleringsarbeten, asbestsanering, ventilation samt musikproduktion och därmed förenlig verksamhet. Försäljning av dykprodukter. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller genom tredje part, enskilt eller i förening med andra: a) tillverka, förpacka, marknadsföra, lansera, annonsera, importera, exportera, återexportera, förvärva, försälja eller på annat sätt handla med eller saluföra konsumtionsvaror innefattande utan inskränkning alla former av snacks, sötsaker, godis, chokladprodukter och tuggummiprodukter, biprodukter och ingredienser, råvaror samt tillverknings- och paketeringsmaskiner samt utrustning och material av alla sorter hänförliga därtill b) investera i, köpa, avyttra, utbyta och handla med samt alla andra former av transaktioner med aktier, obligationer, säkerheter, stapelvaror, enkla och löpande skuldbrev, växlar, värdepapper avsedda för omsättning, penningmarknadslån, av alla slag och former, antligen med upplånade medel eller med eget kapital, med närstående eller utomstående parter, inhemska eller utländska c) att inkorporera, ta position i, delta i förvaltningen av eller på något annat sätt finansiellt engagera sig i andra företag och enheter, inhemska eller utländska d) att förvärva, sälja, förvalta, arrendera eller på annat sätt nyttja fast egendom samt patent, varumärken, upphovsrätter, licenser, tillstånd samt andra immateriella rättigheter e) att tillhandahålla administrativa, agentur, tekniska, finansiella, ekonomiska eller företagsledningstjänster till andra företag, personer eller bolag, inhemska eller utländska samt f) bedriva annan med punkterna a-e ovan förenlig verksamhet. Bolaget ska förvalta värdepapper, bedriva taxiverksamhet och turismverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning av produkter såsom kläder, fårskinnsfällar, smycken och leksaker via internet och butik, samt redovisningstjänster även äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska driva och köpa fastigheter, bedriva bygg- och entreprenadverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget verksamhet ska vara inriktad på import och grossistverksamhet inom inredning- och presentartiklar, bad- och sanitetsprodukter, elartiklar och hushållsmaskiner, byggvaror och byggmaskiner, kläder och skor, leksaker och barnprodukter, båt- och marinprodukter, datorprodukter, krämer och hygienartiklar, hud- och hårvårdsprodukter samt tillbehör för motorfordon. Bolaget bedriver även delägarskap investeringar i olika bolag, köp och drift av bolag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, försäljning och utveckling av programvara samt köpa och sälja bolag och fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta aktier och fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska leverera utbildningstjänster till företag och offentliga organisationer, bedriva konsultverksamhet inom management samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget samverkar med Göteborgs universitet och dess partneruniversitet för att leverera akademiska utbildningar. Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av industriell miljöteknik, företrädesvis inom vattenbehandling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget verksamhet består i att äga och förvalta den allmänna VA-anläggningen i Älvkarleby kommun samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt bedriva passagerartrafik och annan järnvägstrafik samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reparation, service och försäljning av bilar, husbilar och husvagnar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva restaurang och pubverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska huvudsakligen bedriva måleriverksamhet, delvis bygg- och städverksamhet, förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag, investera i fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva installationsarbeten och underhåll inom VVS, utföra mark- och byggverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva blomsterhandel, försälja interiörsprodukter såsom blomkrukor, korgar, hyllor, ljusstakar, möbler och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att projektera, bygga och äga vindkraftverk samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva medicinskt specialistkonsultarbete i arbetsmiljö- och försäkringsfrågor samt förvalta en hyresrätt och hyra ut delar av densamma samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av metallartiklar till bilindustrin samt äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva auktoriserad bevakning samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta värdepapper, bedriva andrahandsuthyrning av hyreskontrakt, konsultationer inom frisörverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva handel med båtar och tillverkning av båttillbehör, riggutrustning och sjökläder samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva taxirörelse och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva förmedling och värdering av fastigheter samt travverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamhet med in- och utrikes godsbefordran samt transportlogistik ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet ska vara distribution av mejerimaskiner och tillhörande tillsatser mot livsmedelsindustrin samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga, förvalta och förädla fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bedriva verksamhet med att vara holdingbolag för industriell verksamhet företrädesvis inom områdena fäst- och lyftteknik, fordonskomponenter och annan verkstadsindustri samt lednings- och konsulttjänster inom dessa områden, liksom att äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka annan med ovan nämnda verksamheter förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med tjänster och produkter inom datateknik, internetrelaterade tjänster såsom webhotell och e-post, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva uppdragsverksamhet inom affärsutveckling och turism, tolkning, översättning, anordning av seminarier, utbildning och affärsmöten, agenturverksamhet med mineraler, oljor, biobränslen, kemiska- och träprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, konsultverksamhet avseende företagsledning, äga och förvalta aktier och övriga värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva service och reparation av gymutrustning, försäljning av tillbehör och reservdelar i samma bransch jämte därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva taxitrafik och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva fotografering, bemanningsverksamhet inom transport, bokföring och redovisning, handha service av driv- medelsstationer, äga och föralta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva boendestöd i hemmet för människor med olika fysiska och psykiska funktionshinder- och eller problem. Bolaget ska även äga och förvalta fastigheter samt bedriva konsult- och försäljningsverksamhet inom säkerhets- och larmprodukter samt bedriva säljutbildning och säljcoaching samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva försäljning och montering av solskydd samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av heminredningsprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva restaurang- och eller caféverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva utredningar, kartläggningar, utbildningar och stöd åt offentliga förvaltningar och privata företag så att döva dövblinda och hörselskadade får arbete och sysselsättning eller fullföljer sin utbildning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall direkt eller indirekt, äga, förvalta, utveckla datorprogram, IT-relaterade produkter, bildskärmar och know-how avseende Internet-aktivitet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla läkar- och sjukskötersketjänster, konsultationer, uthyrning av medicinsk personal och utbildning inom ortopedi och omvårdnad samt idka därmed förenlig verksamhet, förvaltning av skog, fastigheter och värdepapper. Bolaget ska bedriva verksamhet inom film på Internet genom att tillhandahålla och erbjuda tjänster såsom redaktionellt arbete, annonshantering, streaming och distribution samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva köp och försäljning av fastigheter, ny- byggnation, ombyggnation och uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva bud- och transportverksamhet samt investeringar i andra bolag och värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva affärsverksamhet inom solskydd samt montage och försäljning i anslutning härtill samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska utföra tjänster inom elektroteknik, automation, telekommunikation, säkerhet och informationsteknologi samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska köpa och sälja varor, främst byggvaror, VA-produkter, TV, hemmabio, konsulting inom personsäkerhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva uthyrning av entreprenadmaskiner och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja skydd för neutralisering av explosiv vara och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av sängar och sovutrustning samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, äga och förvalta bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska driva värdepappersrörelse enligt de förutsättningar som föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och de tillstånd som från tid till annan beviljats bolaget samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, trädgårdsskötsel och anläggningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg och väg såsom grustäkter, tillverkning och försäljning av naturprodukter, uthyrning av båtar och maskiner, främst liftar och smågrävare samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva byggkonsultverksamhet, handel med tomt och mark samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla aktiebolag av standardtyp, vara behjälplig med aktiebolagsärenden som fordrar registering, medverka vid bildande av handelsbolag och kommanditbolag, medverka vid likvidationer och avvecklingar samt äga och förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva skogs-, trådgårds-, måleri- och byggnadstjänster, verkstadsmekaniska tjänster inom verkstadsindustrin och entreprenad inom bygg- och skogsbranschen. Chaufförsverksamhet, dansskola och catering samt annan därmed Bolaget ska äga och förvalta aktier samt idka därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet ska vara försäljning av dataprodukter med tillbehör, parabolutrustning, TV & Ljud system, mobiltelefoner samt tillhandahålla konsulttjänster inom nätverk samt import export av datatillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva holdingverksamhet samt konsultation inom marknadsföring, bolagsledning och utveckling av bolag och verksamheter inom IT och media jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva odling och försäljning av trädgårdsprodukter samt förvaltning av fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vara verksamt inom bergarbeten, hyra ut maskiner och utrustning för dylik verksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom byggteknik samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamhet inom optik jämte därmed förenlig verksamhet. Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva åkeri, distribution av plastutensilier jämte därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom svetsteknik, produktionsteknik och konstruktion jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva åkeriverksamhet med specialitet på lantbrukstransporter och biobränsletransporter. Även entreprenadverksamhet på mark och schaktarbeten samt snöröjning ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och affärsutveckling, investeringsverksamhet samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska utföra entreprenaduppdrag inom byggbranschen samt handla med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva montage av industri- och villastängsel, service och reparationer av stängsel, byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att utföra konsultationer avseende kvalitetssäkring och certifiering, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva handelsverksamhet av varor inom zoobranschen, samt bedriva förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva rekrytering av arbetskraft, kompetensutveckling och karriärväxling, konsultverksamhet inom HR, omplacering av personal jämte annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning av kläder, smycken och accessoarer. Bolaget skall bedriva byggverksamhet, byggtransporter samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning och försäljning av video och DVD filmer. Försäljning av tobak, konfektyr, läsk och tidningar och därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom flygbranschen. Bolaget ska bedriva aktiviteter och evenemang inom konferenser, sportfiske, journalistik, fotografering, hästaktiviteter samt därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att samordna aktieägarnas inköp och marknadsföring inom affärsområdet för profilkläder, presentreklam och arbetskläder, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är reparationer ombord i fartyg eller i verkstad, handel med maskiner, maskindelar och övrig fartygsutrustning, tillverkning och montering av tillverkade delar, främst till fartygsutrustning och därmed förenlig Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom tillverkning av träprodukter, tillverkning av hushållsprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva förvaltning av fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och sälja konsulttjänster inom upphandlingsområdet med syfte att på uppdrag anskaffa varor och eller tjänster som är avsedda för upphandlande enheter myndigheter, på uppdrag genomföra offentlig upphandling eller ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande enheter myndig- heter, genomföra samordnade upphandlingar åt upphandlande enheter myndigheter inom områden som upphandlas ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden, eller därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggbranschen främst med inriktning på snickeri, finsnickeri, inredningssnickeri, restaurering, möbler, köksinredning och butiksinredning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall äga, förvalta och utveckla fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Konsulttjänster riktade mot kommunala, statliga och privata företag med inriktning logistik och teknik. Tekniktjänster i form av konstruktion av transportemballage. Bolaget skall bedriva tjänster inom sjuk- och hälsovård, rehabilitering och utbildningsverksamhet, företagshälsovård, personaluthyrning, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva import och partihandel med belysningsarmatur samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning, renovering och försäljning av möbler, köksinredningar, övriga inredningar till bostäder och offentliga lokaler, äga och förvalta fastigheter, aktier, värdepapper och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet och konsulttjänter inom byggnads- och entreprenadbranschen. Bolaget ska utföra byggnads- och anläggningsarbeten såsom nybyggnationer och renoveingar, murning- och målningsarbeten, VVS och elarbeten, plattsättning i våtutrymmen, snickeri, dräneringsarbeten och markarbeten samt trädgårdsprojektering, idka handel med byggnadsvaror, bedriva uthyrning av arbetskraft i serviceyrken, projektera hus och andra byggnader, samt bedriva annan med nu nämnda verksamhet förenlig rörelse. Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet. Författare, föredragshållare, researcher för artiklar och böcker. Föremålet för bolagets verksamhet ska vara transport av byggmaterial från utlandet, städning av lokaler, kontor och hos privatpersoner samt idka därmed förenlig verksamhet. Aktiebolagets verksamhet ska vara att bistå med affärsutveckling & planering samt finansiell rådgivning och annan därmed förenlig verksahet. Bolagets verksamhet ska vara att investera i onoterade aktier och noterade aktier och fonder och därmed förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet skall vara advokatverksamhet. Bolaget ska bedriva byggarbete, inre och yttre renovering, montering och demontering av inredning, städtjänster för privata kunder och firmor, bygg och renoveringsstädning, personalassi- stans samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området cisterner tankar för petroleumprodukter och vattenrening, byggverksamhet och handel med värdepapper. Bolaget ska bedriva handelsträdgård samt handel med bränslepellets samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver utveckling- och uppdragsverksamhet och annan därmed jämförlig affärsverksamhet inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete och mänskliga rättigheter ur ett funktionshindersperspektiv. Reparation av cyklar och mindre motorredskap. Taxi. Elinstallationer. Byggnation av stenmurar. Service, reparation och underhåll av maskiner såsom byggkranar, bygghissar och mark-, underhållsmaskiner. Fotograferingsuppdrag, i huvudsak porträtt. Verksamheten avser att förbereda matlådor för prenumeration av dessa samt hemkörning. Beställningar görs via hemsida men finns även för avhämtning. Cateringverksamhet. Försäljning av husgeråd och kökstillbehör. Tillverkning av dekaler, dörr och fasadskyltar samt försäljning av plast- och plåtmaterial för skylttillverkning. Pizzeria. I första hand promenader med hundar men även andra husdjur. Även husdjurspassning och övrig djurvård. Försäljning av garner för stickning och virkning samt tillbehör som mönster, mönsterböcker, stickor, virknålar, knappar. Försäljning sker via butik och webbshop. Massage, massageterapi, craniosacral terapi, kinesiologi, friskvårdsbehandlingar, föresäljning av friskvårdsprodukter och konsultation. Städtjänst, flytt, fönsterputs, sömnad samt därmed förenlig försäljningsverksamhet av städmaterial. Friskvård som massage, mental träning och personlig utveckling. Inriktning mot psykoterapeutiska samtal och rådgivning (enskilt, parrelation, familjesamtal). Blommor, presentartiklar, te. Lokalvård och diskning. Sortering och lyfthjälp till företag inom bud och bemanning. Åker med åkaren och hjälper till med lastning av bilen. Föreläsningsverksamhet, litteratur och konsultverksamhet inom psykosociala frågor. Företaget skall bedriva fastighetsförvaltning och lokalvård samt idka därmed förenlig verksamhet. Producent och konsult inom reklam, media, marknadsföring och kultur. Fotografisk verksamhet inklusive försäljning av bild- och förlagsrättigheter. Äga och förvalta fast och lös egendom. Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning. Rådgivning och aktivt deltagande i startande, utveckling och underhållning av affärsförbindelser mellan företag i Skandinavien och i Sydamerika. Försäljning av lotter och spel. Hud och skönhetsvård och försäljning av dylika produkter, konsultverksamhet samt import. Förmedling av fastigheter, bostadsrätter och lokaler och därmed förenlig verksamhet. Hudvård. Projektledning eller assistans vid produktion av event, utbildning, böcker och tidningar. Galleri med inramning och konstförsäljning. Försäljning av presentartiklar, choklad och te. Bilverkstad. Telefonförsäljning av textilvaror, gåvokort, kristall och köksartiklar till företagskunder samt direktförsäljning till privatpersoner. Installations- och serviceföretag i industri och entreprenadföretag med inriktning på service till hydraulik, hydraulslang och centralsmörjning. Utveckling, design och konstruktion av produkter till barn och föräldrar så som bärselar, tygblöjor, väskor, leksaker, kläder, skor och andra textilprodukter samt försäljning av dessa via olika försäljningskanaler. Försäljning av produktidéer till företag som förverkligar dem samt försäljning av konsulttjänster rörande produkter och hur de används till barn och föräldrar. Försäljning av konsulttjänster inom livsmedel och hygien. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen inom transportverksamheten, genom att: * träffa avtal om utförande av tjänster för DSV Road AB * fungera som samråds-, remiss- och utredningsorgan i ärenden där ett representativt uttryck för medlemmarnas gemensamma uppfattning är erforderlig bevaka och framföra medlemmarnas intressen hos myndigheter och institutioner inom verksamhetsområdet * verkställa de åtgärder som enligt styrelsens och föreningsstämmans beslut åligger föreningen * i övrigt verka för att inom föreningen fattade beslut iakttages av medlemmarna * föreningen ska även arbeta för en sund utveckling av åkeri- näringen * utöva annan med ovanstående förenlig verksamhet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Företagets verksamhet är att bedriva frisörsalong. Egen tillverkning och design av smycken. Försäljning av smycken. Konsult inom marknadsföring och anordna events och evenemang för konstnärlig verksamhet och sport och därmed förenlig verksamhet. Företaget ska producera kreativa och professionella videoproduktioner, samt erbjuda tekniska produktionstjänster, till främst mediabolag, andra företag och organisationer. Verksamheten består i att bistå myndigheter, företag och privatpersoner i naturvårdsarbete och förmedling av biologisk kunskap. Konsult- och produktionsverksamhet inom musik, media och mode. Frisör. Försäljning av frisörprodukter. Hästverksamhet. Köp och försäljning av hästar. Träning samt tävlingsridning. Försäljning av hästprodukter. Häst- och journalistik mot samtliga mediaformat. Bokskrivande. Faktabok om köp samt försäljning av häst. Ungdomsbok. Handel med sportkläder samt hälsokonsultation. Butiksverksamhet med målriktning på miljövänliga alternativ som te,kaff e,sylt,saft,kryddor,inläggningar,oljor,vinäger, hygienartiklar,städmaterial. Trädgårdsmaterial som stövlar, spadar och fröer. Även hantverk. Markarbeten, grävning och schaktning till företag och privatpersoner. Outsourcing, Konsulting, Lönehantering. Huvudsakligen konsultverksamhet inom löneområdet. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Rekrytering och därtillhörande uppgifter samt grafisk produktion och webbproduktion. Tillverkning och försäljning av utländska bakelser och andra bakelser samt piroger. Medicinsk fotvård. Rekonditionering av bilar. Försäljning och installation av bilstereo och hemstereo. Försäljning av barnkläder, leksaker via Internet. markentreprenad, konsultuppdrag om markentreprenad, inhyrning av maskiner för schaktning. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva administrativ och ekonomisk verksamhet. * Verka för en hög standard och god etik inom egenanställningsbranschen. * Verka för att egenanställning blir en fullvärdig form på arbetsmarknaden * Verksamheten ska bedrivas med vinst som medel inte som mål. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att som ägare till 50 procent utav en inköpsorganisation, tillgodose produkter för butiksförsäljning samt kampanjverksamhet. Huvudsakligen bensinstationsbutiker. Medlems medverkan i föreningen ska vara att solidariskt inhandla varor via en inköpsorganisation. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall i sin verksamhet även i övrigt främja de kooperativa idéerna, i första hand inom bostadsförsörjningen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen har tilländamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga oh förvalta ett dotterbolag med verksamhetsinriktning att * i olika former utveckla och stödja den kompetens och erfarenhet som finns i regionen * initiera och driva projekt för marknadsföring av Västra Mälardalen * utveckla idéer och initiera projekt som kan medverka till att öka region Västra Mälardalens attraktionskraft som etablerings- bostads- verksamhets- och besöksregion * tillvarata och kanalisera uppslag som kan leda till att Västra Mälardalen blir en region med rikt utbud av aktiviteter för regionens invånare och besökare samt * erbjuda medlemmarna ett kontaktnät för ökad affärsnytta och en kanal för effektivt informationsutbyte samt möjligheter att i projekt- och arbetsgrupper påverka utvecklingen i Västra Mälardalen. Måleri, byggbransch, dekoration, inredning av portar, rum, lägenheter, lokaler, hotellentréer, förgyllning, dekorationsmålning. Jobba som backup till åkerier gällande tillfälliga behov av chaufförer samt med eget fordon utföra vägassistans, bärgning samt köra varningsbil. Byggnation av automationsceller, avhjälpande och förebyggande underhåll inom industrin, samt skötsel av skog och hyresfastigheter. Hudvård, hårborttagning samt nagelverksamhet. Bolaget ska överföra pengar från kunder i Sverige till mottagare i andra länder. Utbildning i engelska för privatpersoner och företag. Försäljning samt import av designmaterial och infästningsanordningar för plasma-TV LCD-TV Bygger och anlägger skateboardparker samt konsultverksamhet inom arkitektur och konst. Handel med kläder och assessoarer. Bildbearbetning av TV- och filmproduktion. Tillverkning av fest- och högtidsdekorationer såsom tittägg och tårtplaketter. Tillverkning och försäljning av smycken och andra designade varor inom smyckesbranschen och därmed förenlig verksamhet. Import och försäljning av textil- och konfektionsvaror såsom kläder, skor och handväskor. Jag tänker sälja andrahandskläder, andrahandsmöbler samt andrahandsprylar såsom kläder. Företagets verksamhet är att bedriva montering, reparation samt tillverkning av möbler. Bygg och olika typer av fastighetstjänster såsom städjobb, snöröjning, istappsknackningar och underhåll av fastigheter. Jordbruk, skogsbruk, maskintjänster inom lantbruk, försäljning av lantbruksprodukter och uthyrning av lantbruksmaskiner. Tillhandahållande av kompetens och utrustning för att möjliggöra det mesta inom musikproduktion. Företaget anlitas för fotografering samt redigering av foton. Konsultverksamhet inom ingenjörsområdet CAD, Computer Aided Design. Tillverkning av ritningsunderlag till byggnadslovsförfrågningar. Utbildningsverksamhet inom matematik. Entrepnadverksamhet såsom div. grädgårdsnära tjänster. Uthyrning av mig själv till förtag som behöver extra personal under lång som kort tid. Design, produktion, hantverk och försäljning av textilprodukter samt smycken och accessoarer. Städning TP Production kommer att syssla med TV, reklam och film- produktion i olika former. Kommer även att erbjuda tjänster inom journalistik, event och teater. Mediebyrå som främst kommer att arbeta med textproduktion. Skrivtjänster, textbearbetning, dokumentation, pressreleaser, artiklar. Handel och konsultverksamhet inom design såsom industridesign och grafisk formgivning och redovisning. Handel med dagligvaror. Erbjuda bygg och snickeritjänster till privatpersoner och företag. Grillkiosk. Golf. Byggnadsverksamhet, nybygge, reparationer, byggkonsult och därmed förenlig verksamhet. Handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter. Handel med lösöre såsom maskiner, lantbruksför- nödenheter, möbler samt husgeråd. Inköp och försäljning av antikviteter, möbler, lampor, glas, porslin, linne, smycken och guld. Försäljning av nya och begagnade möbler, lampor, dekoration och inredning samt därmed förenlig verksamhet. Ägande, förvaltning och skötsel av industrilokaler. Restaurang verksamhet. Allt med marin anknytning såsom båtuthyrning, handel med båtar, båtevents. Handel och reparation av grävmaskiner, hjullastare, dumprar, lastbilar. Konsult och värderingsverksamhet inom entreprenad och åkeri. Bolagets verksamhet är att bedriva hunddagis. Zooaffär med inrikting på akvariefiskar och tillbehör, även andra smådjur såsom kaniner, marsvin och reptiler. Bolaget skall bedriva förmedling av arbetskraft samt förmedling av tjänster och varor inom företrädesvis IT Telecom och byggsektorn och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet kommer att omfatta målning och tapetsering, byggande av hus i alla former, rivningsarbeten, montering, tillbyggnader, ombyggnader, reparationsarbeten, takarbeten, stensättning, plansättning. Också: konsultuppdrag inom IT Telecom och byggbransch, målningsbransch och svensk-polskt samarbetsområden innehållande rådgivning i skattefrågor, assistans vid in- och avregistrering i Sverige samt assistans vid undersökningar, framställningar och förhandlingar med berörda parter. Logiska uppdrag inom transport, logianskaffning i anknytning till ovannämnda aktiviteter. Äga och förvalta värdepapper. Reklambyråverksamhet, varumärkeskonsult, konceptutveckling. Travverksamhet. Frukt och grönsakshandel Tillhandahålla IT-baserade lösningar såsom hemsidor och dylikt. Samt tillhandahålla support och förvaltning av våra produkter. Agenturhandel med Elektronmikroskop samt preparationutrustning och tillbehör för elektronmikroskopi. Partihandel med förbrukningsmaterial för elektronmikroskopi. Utgivning av periodisk tidskrift Hushållsnära tjänster. Fastighetsförvaltning. Verksamhet inom musikbranschen. Servering och försäljning av hamburgare, pizza och övrig snabbmat. Förvaltning av hyresfastigheter. Bageri. Restaurangverksamhet. Handel med telefonkort och tobak. Datakonsultverksamhet. Provisonshandel med möbler, hushållsprodukter, textiler, kläder, skodon och lädervaror. Byggnationer av olika slag. Renovering, tillbyggnad, takbyten. Bemanning av personal till restauranger. Bemanning av personal till hushållstjänster. Rådgivning (konsultationer) inom restaurang. Catering och konsultning inom restaurangbranschen. A. Bedriva coachning, enskilt eller för grupper, av framför allt lärare men också personal i företag och andra verksamheter såsom stat och kommun, där samarbete och kommunikation behöver förbättras. Vara musikkonsult och med musik föra det som angetts i A. Framtagande och återgivande av eget och andras konstnärliga, litterära och musikaliska material. Det innebär konsertverksamhet, inspelning och utgivning av cd-skivor samt tekniska, sociala och musikaliska arrangemang för detta. Att med engelska som fokus göra det som angetts i A. Det innebär tillverkning och utgivning av visst text och ljudmaterial. Skötsel, underhåll och anläggning av trädgårdar. Främsta sysselsättningen är att framföra musik på olika spelställen, evenemang samt hos privatpersoner privata fester. Anordnar även events så som konserter och fester i syfte att nå ut med sin musik. Inspelningsstudio för musik, uthyrning av musikinstrument och ljudutrustning samt konsultuppdrag inom musik och ljud.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Leimos Mekaniska är momsregistrerat och det har de varit sedan 1996-01-01.

Idag är Leimos Mekaniska och det finns flera verksamheter som är det idag i Stockholm.

Vill man komma i kontakt med Leimos Mekaniska så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-6441682.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Alvek, Åsa Lena Marie -Andersson, Ulf Arne -Beckman, Per Ingemar -Bergmann, Elisabeth Maria -Bergqvist, Carl Håkan Yonnie -Bergström, Gudrun Monika -Bergström, Reidar Per-Olov -Berner Frösdal, Eva Marta Katarina -Betts, Carl Johan Ingvar -Boman, Pär Göran Mikael -Bredberg, Nils Erik Gustav -Börjesson, Björn Reinhold -Callans, Nils Bo Erik -Dahlgren, Gun Evy Marie -Dahlquist, Ylva Elisabet -Edholm, Bengt Anders -Ekblom, Robert Arthur -Ericson, Kjell Magnus -Eriksson, Maria Katarina -Eriksson, Mats Åke -Fageräng, Magnus Lennart -Finn, Birgitta Maria -Forner, Lars Kristian -Gerdin, Paul Bertil -Green, Karl Michael -Grönlund, Ulf Erik Lorenzson -Gustavsson, Eva Christina -Hatakka, Petri Sakari -Helgen, Sofie Katarina -Hellberg, Maria Linnea -Hoff, Johan Olof Anders -Hårleman, Carl Gunnar Paco Claesson -Ivarsson, Sten Inge -Jansson, Per Lennart -Johansson, Anders Harald -Jonsson, Nils Erik Anders -Jämtberg, Jan-Erik -Katrama, Hanne Hellevi -Kumle, Per -Köping-Höggård, Ulf Sigurd Uno -Lawniczak, Reiner Josef Joachim -Lenksjö, Ann-Christin Elisabeth O -Lilja, Thérése Agneta Kristina -Liljedahl, Nils Anders -Lindgren, Lars Torsten -Lindstrand, Olof Yngve -Lindwall, Dan Edgar -Littorin, Mats Holgersson -Molin, Stig Håkan -Morin, Christina Margrethe -Mossinger, Tommy Tage -Niklasson, Bernt Ove -Nilsson, Karin Marianne -Nilsson, Per Gustaf -Norlén, Claes Göran -Ohlner, Johan Anders Henrik -Olander, Nils Jörgen -Olausson, Hans Anders -Pacor Hygrell, Luciana -Prabert, Per Johan -Ragnartz, Javiera Andrea -Reland, Britta-Stina Irene -Riese, Ulf Torbjörn -Romert, Bo Mikael -Rosenkvist, Björn Krister -Rubing, Bo Gunnar -Saari, Hannu Sakari -Sandberg, Per Håkan -Smideblad, Lisa Anna Katarina -Stille, Erik Göran -Stolt Kirkegaard, Ulrica Charlotte -Ström, Erik Jonas Mikael -Sundén Ramberg, Anita Cecilia -Sundin, Åke Jan-Eric -Sundström, Olof Anders -Söderberg, Carl Lennart -Thiberg, Nils Krister -Thofelt, Anders Lars -Thörner Lehrmark, Inga Janita H -Tollstadius, Klas Johan -Torsteinsrud, Björn-Olov -Tyrberg, Nils Ola -Vesterback, Johan Mikael -Wickström, Sven Johan Torsten -Widerberg, Mats Johan -Winge, Hans Lennart -Öhlund, Åsa Ingegerd Maria -Åberg, Hans Petter -Åhlander Färnlycke, Eva Caroline M -Åhlund, Carl Jonas Pontus -Åkerström, Millan Carina -van Aller, Sven Martin Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Abrahamsson, Ebba Maria -Alexandersson, Jan Gustaf Reinhold -Aspegren, Per Fredrik -Belchatowski, Jonny Jakob -Berg, Håkan -Cragnell, Christer Allan Jan-Erik -Croona, Ulf Tryggve -Dorm, Håkan Lennart -Ek, Per Anders -Eurell, Jan-Gunnar -Fogelfors, Bengt -Fransson, Anni Catrin -Gagner-Geeber, Magnus Fredrik -Gentili, Lena Birgitta -Hansson, Lisbeth Christina -Hedman, Kjell Johan Uno -Henriksson, Britt Ingrid -Hernqvist, Anna Cecilia -Håkansson, Leif Håkan -Inglander, Jan Mikael -Killingstad, Gry H -Lennborg, Sven-Erik -Lidén, Jan Curt -Lindgren, Bengt Erik -Ljungälv, Lars Bernhard -Lundquist, Lars Ivar -Magnusson, Hans Peter -Matthews, John -Nordblad, Peter Berne -Nygårds, Lars Peter -Runnquist, Lars Fredrik -Rydell, Sven Anders Peter -Selander, Erik Gustaf -Stenberg, Johan Gustaf Vilhelm -Stålberg, Carl Eric Gunnar -Suksi, Päivi Heleena -Syle, Roy Vilhelm -Theodorsson, Göran Sixten -Wijkström, Karin Annika -Wånggren, Josef Peter eller en av dem i förening med en av -Andersson, Cliff Berry Bertil -Andersson, Nils Ove -Andersson, Sven Lars Patrik -André, Klas Gunnar -Bengtsson, Eric Harald -Bergstén, Anders Olof Michael -Bertholdsson, Per Olov -Bille, Anders Cristian -Björn, Claes Urban -Bonnesen, Birgitte -Bornemar, Thomas Kenneth -Brette, Gunilla Maria Alfsdotter -Brunila, Jan-Olof -Burénius, Clas Åke -Bäckström, Per Ove -Carlberg, Björn Anders -Cronholm, Jan-Anders -Denisson, Lars Stig-Göran -Edler, Jan Mikael -Ekbom, Leif Torsten -Ekedahl, Anders Bengt -Ekholm, Astrid Agneta -Elfstrand, Björn Mikael -Engström, Anders Gunnar -Engström, Johan Anders -Engström, Thomas Elof -Eriksson, Jan Erik -Forsberg, Hans Börje -Francke, Otto Carl Magnus -Fransson, Anni Catrin -Gjurovski, Stojko -Granberg, Synnöve Maria -Gränsman, Thomas -Gustavson, Jan Erik Arne -Halling, Marie Ingemo -Hansson, Björn Erik -Henriksson, Kjell Peter -Håkansson, Bo Urban -Ivarsson, Ivar Staffan -Jakobsson, Dan Ronny Christer -Jemt, Per Erik Andreas -Johnson, Lydia Elisabeth -Jutnäs, Per Fredrik Wolgar -Larsson, Håkan Oscar Harry -Laurin, Pär-Ola -Lavhammar, Bengt Christer -Lejon, Rolf Olof Tomas -Lilja, Anders Stellan -Lilja, Jan Bertil -Lindén, Göran Ronny Christer -Lindell, Tommy Gösta -Lingvide, Roland Olov -Lundberg, Johan Fredrik -Lundberg, Sven Lennart -Molin, Per Olof -Mustonen, Per Christer -Nilsson, Mats Göran -Nordin, Gerd Elisabeth -Nygren, Jan Lennart -Olander, Iris Gun-Lis -Pallin, Lars Magnus -Persson, Gunbritt Christina -Persson, Hans Anders -Ristorp, Uta Kajsa Charlott -Rodriguez, Luis Enrique -Rosencrantz, Agda Christine C -Savén, Göran Olof -Selin, Kent Mikael -Stigborn Widlund, Inger Eva-Christin -Svensk, Carola Marie Annette -Säde, Alf -Thorén, Rune Sten-Ove -Thylin, Rolf Christer -Toresson, Tore Urban -Uppeke, Per-Olof -Öhman, Erik -Åsmyr, Gun Monika Viola -von Scheele, Bo Vilhelm Götrik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas ensam av -Villman, Kimmo Firman tecknas ensam av -Hashem, Sami Firman tecknas ensam av -Mc Guinness, Thomas Alphonsus Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Isgren, Sven Åke Jörgen -Strand, Karl Bo-Anders -Stråkander, Karl Gustav -Weiderup, Nils Ebbe -Åkesson, Nils Åke Ingmar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Isgren, Sven Åke Jörgen -Nilsson, Bo Anders Henrik -Rydén, Clas Göran -Strand, Karl Bo-Anders -Weiderup, Nils Ebbe -Åkesson, Nils Åke Ingmar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Skacke, Bo Bengt Gustaf Firman tecknas två i förening av -Fagerholm, Carl Johan Valdemar -Fagerholm, Per Axel Harry -Fagerlund, Melcher Lennart Torkel -Namnieks, Omar Eric André Victor -Wigén Dieden, Astrid Elisabeth Ch Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hansson, Lars Anders -Sävenstedt, Karl Gunnar -Tengblad, Bo Ragnar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Rothenberger, Helmut Firman tecknas två i förening av -Brelin, Johan Mikael -Eriksson, Hans Åke -Koch, Annika Maria Irene -Thulin, Fredrik Thule Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Holmström, Klas Tomas -Jacobsson Mirsch, Ingrid Ulrika -Klasson, Lars Gunnar -Lönnkvist, Mats Stephan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Styrelsen skall bestå av 1 ledamot och 1 suppleant. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nidesjö, Christer Jan-Erik -Ruke, Ulf Anders Gösta Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Långberg, Bodil Kerstin Elisabet -Thalén, Ingela Anita Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas två i förening av -Ardhe, Mats Jonas -Bäckman, Pär Arne -Gullnäs, Per Erik -Lagerqvist, Mats Olov -Nordling, Eva-Lotta -Tovi, Carina Birgit Sofia Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jonsson, Erik Stellan -Larsson, Erik Georg -Larsson, Karin Birgitta -Larsson, Karl Georg -Larsson, Karl Mats -Sejnell, Karin Maria Birgitta Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Ameln, Elisabeth Basedow Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergström, Jan Sören -Frumerie, Anette Maria -Hamberg, Sten Gunnar -Lilja, Urban Anders -Lundquist, Lars Anders -Markovski, Zdravko -Skoglund, Hans Johan -Åkesson, Claes Magnus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av en av -Mattsson, Lars-Olov -Ternbom, Anders Lennart i förening med -Axelsson, Carin Irene Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nilsson, Leif Gustaf -Nilsson, Leif Ronnie Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ahlberg, Bernt Johan -Lönn, Douglas Anders Ernst Arne Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Påhlsson, Finn Henrik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas ensam av -Thomas, Jan Martin Axel Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Geers, Kristina Susanna -Hägerborg, Lars Peter -Jonsson, Jan Åke i förening med en av -Craviotto, Maria Ines -Mc Cabe, Joseph Parick -Michel Torino Lopez, Mercedes Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Grönberg, Karl Erik -Tipner, Lars Roland Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ: Firman tecknas var för sig av -styrelsens ledamöter Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Tomas Sven Erik -Månsson, Nils Joakim -Thörnblad, Lars Peter Magnus Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hellman, Clary Yvonne -Hellman, Jan Tomas Guldbrand Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Björnum, Jan Carl Torsten -Löttiger Vaker, Helena Kristina T Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bengtsson, Klas Gunnar Boris -Jonsson, Sven Erik Jörgen Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Schön, Ulf Sonny William Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Angnér, Mats Peter Torsten -Petrén, Thomas Seved Eric Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Fredholm, Nils Ove Urban -Fredlund, Kjell Bertil Sigurd -Johansson, Carl-Johan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Stiglert, Göran Jan Erik i förening med en av -Carlstedt, Gustaf Conny -Lindblom, Carl Henrik Firman tecknas i förening av -Carlstedt, Gustaf Conny -Lindblom, Carl Henrik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -suppleanten Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Bennich, Ulrika Maria -Källström, Eva Charlotte i förening med en av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Celion, Lena Monica -Jansson, Björn Crister -Kristensen Gahnström, Conny -Nypelius, Eva Maria -Thomsson, Lars Peter eller en av dem i förening med -Andersson, Mats Einar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Dahlberg, Allan Sven Thomas -Wastesson, Torbjörn Gustav Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Bror Gunnar Peter -Löfström, Göran -Pitkänen, Jorma Antero -Sundin, Lars Håkan Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Lars Erik Göran -Olsson, Anders Erling Firman tecknas var för sig av -Bolin, Hans Enar -Bolin, Hans Stefan -Bolin, Ingeborg Birgitta Firman tecknas ensam av -likvidatorn Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Thurn, Carl Ebbe Sigvard -Thurn, Gerd Karin Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Ahlqvist, Karin Birgitta -Hedlund, Erik Lars Åke i förening med -Åberg, Leif Georg Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Kronlid, Per Henrik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Aronsson, Jan Anders -Gabrielsson, Claes Rolf -Gullberg, Tor Morgan Per -Hygrell Jonsson, Karin Maria -Sjödahl, Mats Lennart -Strålman, Erik Anders Christer Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Dihné, Ingvar Bertil -Karlsson, Åke Gustav Johan Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ: Firman tecknas var för sig av -Engman, Elvy Margareta -Engman, Jan Gunnar -Engman, Roland Kenneth Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bergkvist, Anders Jan-Olof -Bergkvist, Pär Olof Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Björgo, Björn Petter -Bruck, Per Martin -Regland, Arve -Solberg, Geir Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bolin, Stig Conny Oskar -Jensen, Lars Jörgen Melker -Lidskog, Nils Rune Thomas -Weinberger, Andreas Manuel Josef Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Fesch, Jorge Filipe Firman tecknas två i förening av -Gabrielsson, Inger Christina -Roche, Martin John -Schröder, Bo Ingvar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas av styrelseledamoten och suppleanten var för sig. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Werkelin, Anette -Werkelin, Conny Per Axel Styrelsen skall bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Tell, Shimon Bo Oskar -Thell Hammar, Maria Elisabet -Thell, Eva Margareta Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Lars Sigvard -Näsman, Ann-Christin Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Osbjer, Björn Åke Firman tecknas var för sig av -Ohlsson, Jean Lennart -Ohlsson, Per Lennart -Widersten, Ingrid Marie Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Lindström, Lars Anders Firman tecknas två i förening av -Backman, Per Henrik -Knutsson, Erik Staffan Nicklas -Lööv, Jan Sten Bertil -Rosén, Per Gotthard Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna Firman tecknas ensam av -Svanberg, Lina Veronica Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -ledamoten -suppleanten Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson Ponti, Pia Margaretha -Andersson, Britt Beryl Viola -Hillman, Kit Lena Monica Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Adgård, Lars Göran -Roll-Matthiesen, Inger i förening med -Johannessen, Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Elmerskog, Nils Erik Morgan Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant. Ordförande saknas. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson, Jan-Olof Krister -Karlsson, Per Örjan Mauritz Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Koponen, Harri Eerik -Nilsson, Lars Arne -Olsson, Jens Anders Olof -Palmstierna, Carl Jacob Niclas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Björkman, Christer Samuel -Widahl, Hans Bertil Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ: Firman tecknas av en av -Frendh, Curt Henry -Nyberg, Stefan Gösta i förening med -Pousette, Mats Gunnar Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 12 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Ordförande saknas. -Regland, Arve -Solberg, Geir Inge Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Mohlkert, Kerstin Renée Margaretha Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Claesson, Karl Anders -Gustafsson, Bo Axel Ingemar -Roswall, Anders Ludvig Stigsson -Willemark, Sten Örjan Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ikeda, Keiji -Nakamura, Toshio Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Apelqvist, Lars Christer -Löfberg, Anders Gunnar Firman tecknas två i förening av -Bodén, Lars Patrik -Borgström, Karin Margareta -Broman, Per Anders Tony -Eriksson, Helena Katarina -Forsberg, Björn Peter -Möller, Claes Göran Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Hellström, Mats Lennart Då styrelsen ska bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. Då styrelsen ska bestå av 1 ledamot och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hansson, Leif Bertil -Limnefelt, Mats Erik Ingemar -Rock, Bo Stefan Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Wahlström Klostermann, Pia Katarina -Wahlström, Lars-Erik -Wahlström, Petra Kristina Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Malmqvist, Gerd Karin Anette -Malmqvist, Nils Anders Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson Borgström, Steve Arne G -Börjesson, Per Henrik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ahlstedt, Stina Johanna -Forsberg, Eva Lena Kristina -Forsberg, Karl Jonatan Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lundberg, Jan Anders Georg -Peyron, Claes -Sköld, Kjell Åke Bernhard -Wallstedt, Jonas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Andersson, Björn Henning Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Valtersson, Hans Rune Evert -Valtersson, Lars-Yngve Lennart Då styrelsen ska bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. Ordförande saknas. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Eriksson, Bo Lennart -Hedström, Tom Martin Firman tecknas av -Eriksson, Bo Lennart -Hedström, Tom Martin i förening med -Eljansbo, Hans Åke Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Sven Erik -Fredholm, Jan Håkan Uppgift om firmateckning saknas Bolaget saknar registrerad styrelse. Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bartolacci, Joseph Carlo -Rosang, Lars Ove Lennart Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Persson, Hans Bertil Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 1 suppleant. Firman tecknas var för sig av -Moberg, Kjell Åke Ivan -Sandin, Lars Göran Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jansson, Bengt Christer -Melkersson Jansson, Inger Märta M Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Sundstedt, Anki Ann-Christine -Thysell, Yvonne Anne-Kristin -Bruse, Karl Anders -Latte, Jörgen Gustaf Valdemar -Lindegren, Björn Gustaf Hugo Firman tecknas två i förening av -Dahlström, Jan Håkan Martin -Fast, Siv Margareta -Jacobsson Mirsch, Ingrid Ulrika Firman tecknas två i förening av -Grapp, Per Robert -Strömberg, Dan Olov -Tillander, Anders Torbjörn Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Då styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Olovsson, Anders Uno -Olovsson, Sten Ove Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Vilar De Amleida Fesch, Jorge Filipe Firman tecknas två i förening av Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -ledamoten Firman tecknas i förening av -suppleanterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Karlsson, Sonny Ivar Firman tecknas i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Karlsson, Robin Emanuel Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Särskild delgivningsmottagare saknas. Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Aasa, Anna Ulrika Elisabet -Aasa, Björn Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Yngve, Lars Gustav Thure i förening med en av -Lövén, Dag Östen -Åhr, Björn Erik Firman tecknas i förening av -Lövén, Dag Östen -Åhr, Björn Erik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson, Björn Henning -Larsson, Erik Peter Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ryttar, Björn Olov Tony -Ryttar, Ulla Margareta Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -Ström, Anders Lennart Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Bejmar, Ulf Anders Folke Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Axelsson, Ronny Stefan -Jansson, Max Sigvard Firman tecknas av styrelsen. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 12 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Göransson, Ove Seved -Kjellborn, Per Ove Firman tecknas av en av -Gustafsson, Lars Åke Christer -Jönsson, Lena Birgitta Charlotta -Kärrholt, Sven Eric Daniel -Rosqvist, Elin Maria Elisabeth i förening med en av -Hokfelt, Gunnar -Lindahl, Sten Yngve -Lövendahl, Lars Torbjörn Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson, Sven Göran -Öjling, Bo Georg Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson, Carin Anna-Maria -Andersson, Hans Erik Gustav -Andersson, Hans Roberth Stefan -Rolander, Karin Maria Johanna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Domeij, Christer Nils-Erik -Sjöberg, Finn Ragnar Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Zetterberg, Rickard Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hansson, Fredrik Göran -Hansson, Kjell Göran Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Halvarsson, Bo Anders Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lindegren, Carl Anders Lingis -Linnros, Johan Örjan -Mejhert, Kjell Erik -Nordlund, Björn Anders -Rudberg Ohlgren, Maria Ulrika Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Christiansson, Göran Ingemar -Gentes, Gunilla Anna-Lena -Gentes, Yvon André Raymond -Goldbeck-Löwe, Max Fredrik Peter -Karlsson, Erik Roland -Krabbe, Jörgen Hans Albert i förening med -Pettersson, Jan Håkan Ingemar Firman tecknas av en av -Christiansson, Göran Ingemar -Gentes, Gunilla Anna-Lena -Gentes, Yvon André Raymond -Karlsson, Erik Roland -Krabbe, Jörgen Hans Albert -Pettersson, Jan Håkan Ingemar i förening med -Goldbeck-Löwe, Max Fredrik Peter Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna eller en av dem i förening med -Stokke, Nina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Classon, Erik Tomas -Edman, Carina Elisabet Firman tecknas ensam av -Börjeson, Ulf Karl Mauritz Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Styrelsen skall bestå av 1 ledamot och 1 suppleant. Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jönsson, Per Ove -Olsson, Anders Erling Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Blomqvist, Tony -Stålnacke, Britt Yvonne Elisabeth i förening med en av -Eriksson, Gun Inger Lisbeth -Lindfors, Anita Kristina -Nilsson, Jan Thomas -Wallo, Nils Göran Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Lisra, Lars Michael Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Forsberg, Nils Johan Markus -Forsberg, Ylva Katarina Firman tecknas av Lundmark, Olov Erhard Krister och Lundmark, Ann-Christine Elisabeth var för sig. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Cato, Bengt Per Olof -Steene, Paul Henrik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Borghi, Stefano -Mauri, Carlo -Preti, Gino Då styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Då styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Särskild delgivningsmottagare saknas. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Rosenlew, Wilhelm Andreas -Uebel, Joakim Firman tecknas i förening av -Sandberg, Ulf Erik -Sandell, Thomas Mikael Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson, Bror Christer -Hajdu, Janos Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Kristensson, Bengt-Rune Valentin -Larsson, Urban Mikael Firman tecknas av Persson, Tord Gustaf och Persson, Terésa Gunilla var för sig. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas av Ivarsson, Dan Axel och Ivarsson, Britt Inger Marie var för sig. Firman tecknas ensam av -Lord, Karl Håkan Torstensson Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Tell, Shimon Bo Oskar -Thell, Eva Margareta Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -von Sydow, Henrik August Firman tecknas av en av -ledamöterna i förening med -Wibreus, Claes-Göran Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Frisk, Lars Johan i förening med en av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bengtsson, Per Johan -Ekelund, Ingrid Kerstin Elisabet -Ekelund, Ulf -Wådell, Siri Carina Elisabeth -Wådell, Sven Tor Jonas -Wådell, Tor Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nyberg, Björn Göran -Nyberg, Lars Göran Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant. -externa firmatecknaren Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -externa firmatecknaren Då styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 1 suppleant är styrelsen inte fulltalig. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Andersson, Bo Åke Sören -Arnqvist, Olof Patrik Firman tecknas ensam av -Boström, Lars Samuel Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Björkman, Susanne Irene -Åsberg, Helén Sofia -Bohm, Dennis Tage Peter Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Runevad, Anders Erik -Svanberg, Carl-Henric -Vestberg, Hans Erik -Wäreby, Jan Erik i förening med en av -Ihara, Katsumi -Komiyama, Hideki -Oneda, Nobuyuki -Stringer, Howard Firman tecknas av en av -Finné, Anders Niklas -Komiyama, Hideki -Sakaguchi, Rikko i förening med en av -Lilja, Ulf Lennart -Lundgren, Per Håkan -Pearl, Jonathan Edward -Takahashi, Masaya Firman tecknas av en av -Runevad, Anders Erik -Stéen, Carl Magnus Lennart i förening med en av -Finné, Anders Niklas -Sakaguchi, Rikko -Takahashi, Masaya Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman -Larsén, Jan Olov Fredrik Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Arnesson, Hans Anders Ruben -Hallström, Per Gustav -Trygg, Bo Sture Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Karlsson, Kenneth Olof -Toftby, Anders Urban Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Amtrup, Morten -Baardsen, Ole Petter -Hemmingsen, Hanne -Lüning, Anna Helena Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Glahns, Sofia Elisabeth -Gullbo, Emma Matilda -Mellbin, Per Erland Niclas Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Strömblad, Carl Ingvar Magnus -Wångdahl, Mikael Hans Ewert Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nurmi, Gun-Britt -Nurmi, Heimo Päivio Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Eklund, Annica Anita -Eklund, Lars Erik -Eklund, Monica Margit Anita -Törnqvist, Alf Erland Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Lind, Mats Ingemar Bolaget saknar registrerad styrelse. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Sundbom, Leif Olov -Tyrefors, Bo Leif Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Anderlind, Martin Lars -Lindgren, Mats Anders Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Gullbrandson, Erik Mathias André -Wangler Björk, Anna Katarina B Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Morén, Gun Monica -Sjödin Magnusson, Mary Helene Då styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andreasson, Jens Christer -Lundberg, Anna Erika -Lundberg, Eva-Krestin -Lundberg, Ulf Tommy Göran Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andreasson, Jens Christer -Pålsson, Lars Gustav Jörgen Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Omayrat, Fadi Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -suppleanterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hyll, Birger Stefan -Mariager, Christian Mölgaard -Skoghäll, Nils Daniel Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder -Larsson, Erik Tomas Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder -Andersson, Bo Gustav Magnus Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen ska bestå av 8 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -externa firmatecknarna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Ivert, Hans Per Martin -Thorvaldsson, Stig Thomas Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Då styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 0 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Då styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 2 suppleanter är styrelsen inte fulltalig. Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 0 suppleanter. Bolaget saknar följaktligen registrerad behörig styrelse, i följd varav uppgift rörande rätten att teckna firman saknas. Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Zetterberg, Rickard Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder -Schmitz, Andreas -Tannenbaum, Alexander Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bellander, Andreas Dae-Won -Lundgren, Hans Olov Jörgen beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -suppleanten Firman tecknas var för sig av -Nilsson, Helge Stefan -Rosén, Eva Agneta Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Svanlind, Lars-Anders Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Haasum, Ylva Emilie Maria -Ljungberg, Nils Anders Firman tecknas var för sig av -Engevik, Magnus Lennart -Åström, Boel Ulrika -Lindeberg-Lindvet, Ken Armas -Aldeholm, Per-Anders Erik -Ek, Ulf Sune Alf -Holmgren, Ingrid Catrine -Lindmark, Anna Kristina Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Aramo, Hans Johan Christer Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Phalén, Natali Linnea Kristina -Stenlund, Lina Sofie Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Lindfors, Lars Torsten -Synnes, Leiv Inge i förening med två av -Höjvall, Jan-Erik Sigurd -Ragnarsson, Hans Ingvar -Strid, Sofia Eva-Lotta Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Landström, Klaus -Schaumann, Jens i förening med en av -ledamöterna Särskild delgivningsmottagare saknas. Bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Ahlén, Carl Fredrik -Ahlén, Dan Henrik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Björgo, Björn Petter Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Solberg, Gun-Britt Margareta Firman tecknas två i förening av Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Nilsson, Sven-Johan Nils Evert -Svensson, Per Anders och av en av -Pålsson, Sven Erling Krister -Svensson, Jan Ove i förening med en av -Wilander, Lars Tore Erik -Wilander, Per Tore Erik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Ljunggren, Jens Petter Firman tecknas två i förening av Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna -Stenberg, Nils Oscar Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Sandberg, Jan Lennart Firman tecknas i förening av Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Flogér, Eiberth Raul Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Viklund, Gustav Helge Firman tecknas två i förening av Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Brett, Andrew Michael Timothy Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Rosberg, Ulf Magnus -Samuelsson, Karl Adam i förening med en av -Nordgren, Inga Marie Heléne -Pihl, Hans Jochum Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten Firman tecknas ensam av Styrelsen ska bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant. Bolaget saknar följaktligen registrerad behörig styrelse, i följd varav uppgift rörande rätten att teckna firman saknas. Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Danielsson, Anders Malte -Ekelöw, Hans Jörgen -Ellerstedt, Per Johan -Stenström, Håkan Björn Ingemar -Wallin, Berndt Peter eller en av dem i förening med -Ahlström, Erik Martin -Behring, Anders Gunnar -Börjesson, Pierre Robert -Büchel, Per Johan -Eriksson, Margreth Elisabet -Hedbeck, Ann-Marie Inez -Karlsson, Jens Fredrik -Knutsson, Christine Helena Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -externa firmatecknarna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Hedman, Lars Kenneth Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Edlund, Anna Maritha i förening med -Lohse, Gunnel Kristina Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Hoskins, Steven Michael -Morgan, James (Jim) Gullen i förening med en av -Iversen, Jon -Jönck, Mogens -Kass, Bartak Mikal Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Carlsson, Bengt Olle -Degerman, Hans Ingemar -Eriksson, Bengt Olov Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten -externa firmatecknaren Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Schmidt, Björn Olle -Schmidt, Per Olle Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Ahlby, Mats Göran -Nilsson, Anders Tore Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Glössner, Glen Peter Gerold -Weinberger, Andreas Bengt Johann Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Skoglund, Olle Arnold Sven Olof i förening med en av -Johannisson, Ture -Rudfeldt, Per Fredrik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson, Guy Krister -Melinder, Eija Lilja Helena Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -von der Burg, Jean-Paul Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Tangaa Nielsen, Boris i förening med en av -Balle, Søren -Tangaa Nielsen, Kirsten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Bengt Tomas -Göransson, Jesper -Leifland, Mats Olof -Malmgren, Karin Maria Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Georgiadi, Valery Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Reimertz, Mats Olof Egon -Schumacher, Peder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Jansson, Carl Peter Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Persson, Jan Roland Jörgen Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Petersson, Marcus Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten -externa firmatecknarna Firman tecknas var för sig av -Gruvris, Erik Mathias -Heinestam, Ulla Catrin -Lundberg, Sofie Margareta -Melander, Emma Frida Ramona Firman tecknas var för sig av -Argulander Bergman, Mona-Lisa Iréne -Strömbäck, Kjell Knut Walter Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Lovstad, Asle -Mortensen, Per Tore Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Lönnar, Nils Göran Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hansell, Lars Thomas -Mikrut, Stig Thomas -Sonnerud, Karin Anna-Lena -Åkerlindh, Sara Helena Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Eriksson, Ulf Göran -Garcia Lantz, Maria Luisa Gabriela E Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Albrektsson, Bo Eskil -Fällmar, Anders Otto -Khalifa, Josef Ibrahim -Persson, Marianne Viktoria Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Jonas Rolf Christoffer -Larsson, Tom Gustav -Nykänen, Niko-Matti -Svensson, Charlotte Elisabet Jonella Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Brandt, Adam Hans Gustav -Lindberg, Karl Edvard Emanuel -Sehic, Fikreta Kicki -Tiberg, Karl Johan Jae-Min -Henningsson, Kent Arne Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Albrecht Schmitz, Sara Margareta -Boman, Olof Matts Daniel -Karlsson, Sten Gunnar -Hed, Anders Christer Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Lindqvist, Andree Wilhelm Urban -Vestberg, Hans Olov Erik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Grahm, Helge Mauritz -Lind, Lars Benny -Lindström, Kerstin Anita -Nilsson, Evy Hanna Anita Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Björkholm, Peter Bertil Reinhold -Hofmaier Hagsjö, Adam Petter Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Karlsson, Monica Margareta -Lövgren, Karin Maria -Pettersson, Hans Karl Peter -Åhman, Anneli Helena Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Andersson, Åke Herbert -Dahlin, Bengt Göran Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Björk, Lisbeth Irene -Jeansson, Karl Nils Bertil -Larsson, Kid Tage -Strömberg, Stig Ivar Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ekström, Ing-Marie Birgitta -Riggestad, Kurt Erik -Wahlström, Kerstin Elisabet -Wallin, Gunnar Eddie Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bucht, Per Albin -Johansson, Barbro Ann-Gerd -Joki, Karl Erik -Lundgren, Gudrun Ann-Sofi Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas var för sig av -Heierson, Jonas Torbjörn -Lundkvist, Robert Birger Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hammengren, Bo Arne -Hatz Grandin, Rakel Ingel Margareta -Kurén, Jonas Raymond Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -suppleanterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Gustafsson, Sven Erik -Johansson, Lars Ingemar -Nilsson, Evi Marianne -Östergren, Börje Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bik, Gunnar Daniel -Borgbrant, Christer Markus Andreas -Hermansson, Erik Martin Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Elovsson, Karin Lina -Mandell, Jerker -Sjökvist, Jenny Margareta Victoria Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ferm, Helene Britt-Marie -Gryde, Lennart Rune -Seitz, Lars Heribert Roland Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Corcoran, Diarmuid William -Laurén, Johan Kristoffer -Wik, Jenny Elisabet -Lekestad, Rolf Georg i förening med en av -ledamöterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Sandeberg, Karl-Axel -Ström, Hans Ragnar -Toftegaard, Kersti Margareta -Heap, Martin i förening med en av -ledamöterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jakobsson, Tina Marianne -Skage, Johan Martin Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -Broman, Karl Gunnar -Lindgren, Alf Peter Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Gren, Iwona -Nilsson, Bengt Yngve Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andow, Larry Bo Curt -Johansson, Sonja Kerstin -Sonesson, Hans Roland Anders -Winslow, Lena Bodil Irene Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dalmo, Jan Peter -Leijonhufvud, Erik Staffan Eriksson -Svensson, Nils Bertil -Ytterberg, Claes Bertil Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Aronsson, Ensio Peter Almers -Engwall, Ann Birgit -Finér, Johan Isak Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hersén, Åsa Christina -Nordin, Meit Josefin Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hedälv, Monica Pauline -Näs, Birgit Carina Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Bengt Erik -Renberg, Karl Christer -Sundkvist, Nils Erik Tomas -Wegblad Yvesand, Eva Gun B Susanne Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Karlsson, Bo Elis -Sund, Karl Andreas Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Eriksson, Karin Elisabet -Grahn, Bo Ulrik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Holm, Sami Johannes -Pohjonen, Merja Maria Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Jönerholm, Patrik Jonas Erik -Lagerstrand, Annika Elisabeth -Mölling, Rudi -Svensson, Jan-Olof Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Danielsson, Kennert Lars-Olof -Hellgren, Iris Gun Maria -Petersson, Stig Ulf Ingemar -Tordsson, Jonny Paul Ingemar Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Andersson, Anita Kristina -Sigfridsson, Elna Jenny Pernilla Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Larsen, Hans -Marcher Sjöholm, Laila Birgitta Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Lindroth, Monica Elisabeth -Ljunggren, Jan Sone Jerry -Persson, Nils-Åke Andreas -Rostvall, Kerstin Ann-Marie Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bohlin, Inga-Lill Agneta -Johansson, Gustaf Lennart Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Almehed, Anna Katarina -Glader, Kjell Erik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hegg, Stig Gunnar -Lindstrand, Åke Ronny -Svensson, Åke Robert Ingemar Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Ulla Margareta -Johannesson, Birgit Maria -Karlsson, Adrienne Elisabeth Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Arvidsson, Rune Sievertz -Johansson, Gunnar Daniel -Johansson, Lennart Olof -Löfgren, Inga Marie Carola Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Falcone Borg, Claudia Louise A -Holmberg, Mats Johan Ralf -Landing, Frederik John William Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Moritz, Per Anders -Revland, Lars-Magnus John Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Henriksson, Pär Åke -Karström, Gudrun Elisabet Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hjelm Rondahl, Ann Olivia -Kjellgren, Karin Cecilia Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Josefsson Karlsson, Annika Elisabet -Linder, Birgitta Maria -Svensson, Lars Robert Stefan Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Pelle, Lise -Uvenkrans, Liselotte Irene Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergman, Gerd Elisabeth -Persson, Gillis Otto Enar -Sellin, Els-Britt Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Lindbäck, Hans Magnus Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Johansson, Ulf Anders Ingemar -Linna Avarre, Pirjo Liisa Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Melkersson, Klaus Marcus -Sundqvist, Ulla Elisabeth Carina Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Gädda, Are Hrolf Gerhard -Löfkvist, Susanne Birgitta Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Fogelberg, Karl Wilhelm -Ohvo, Ingrid Alice -d'Ercole Ingdahl, Maria Claudia S -Tengblad, Rasmus Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Gross, Michael Jan Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Hagnestål, Kerstin Elisabeth -Petersson, Jan Lennart Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Andersson, Sven Per-Olof Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Schönning, Anders Olof Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas tre i förening av -ledamöterna Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Porthén, Håkan Paul -Öhrn, Hans Henrik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Granat, Johan Patrik -Håkansson, Frida Inga Karin -Lindqvist, Sven Christer Johan -Ängeflod, Inger Elisabet Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hagberg, Anders Johan -Kapetanovic, Nisveta -Nilsson, Else-Marie Katarina -Söderberg, Erik Lennart Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Eisfeldt, Anders Gunnar Algot -Karlsson, Astrid Maria Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Samuelsson, Leif Gustav Lennart -Wikman, Alf Jörgen -Örtlund, Åsa Birgitta -Tengstad, Nils Daniel Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Engström, Ingegerd -Pettersson, Kjell Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Swärdh, Olof Harry -Åkerlund, Lars Erik Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson Bergenström, Sara M -Eriksson, Bengt Tommy -Landgren, Jan-Eric -Larsson, Per Anders Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Lindbäck, Yvonne Marita -Rönnlund, Sven Anders Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Cassis Ramirez-Gaston, Juan-José -Holstein Jansson, Sanna Elisabeth Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Sjögren, Leif Gunnar -Wetterborg, Jan Erland Firman tecknas ensam av -Söderström, Bruno Sture Ingemar Firman tecknas ensam av -komplementären Firman tecknas var för sig av -bolagsmännen Firman tecknas ensam av -Johansson, Bengt-John Leonard Firman tecknas ensam av -Wetterbrandt Zackrisson, M Sylvette Firman tecknas gemensamt av -bolagsmännen Firman tecknas ensam av -HALLENIUS, JAN-ERIK MARZI Firman tecknas gemensamt av -Barkelius, Stefan -Leijström, Bengt Fredrik Firman tecknas ensam av -Melin, Rolf Torgny Firman tecknas ensam av -Andersson, Henrik Magnus Firman tecknas gemensamt av -Andersson, Inger Britt-Marie -Andersson, Nils Göran Christer Firman tecknas var för sig av -Danho, Fikri -Yakoub, Rimon Firman tecknas ensam av -Milutinovic, Aleksandar Firman tecknas ensam av -556512-9987 Bäckhorn Förvaltnings Aktiebolag Firman tecknas ensam av -Jabar, Sami Firman tecknas ensam av -Carttenridge, Perry Sonny Firman tecknas var för sig av -Hedman, Lars Kenneth -Norrvi, Ellen Linnea Firman tecknas ensam av -Dalali, Zaid Firman tecknas ensam av -Nazeri Motlagh, Sheida Tayebeh Firman tecknas ensam av -Mossberg, Christina Juliana Firman tecknas två i förening av -bolagsmännen Firman tecknas ensam av -Ibrahim, Fares Esrael.

De som är på något sätt har med Leimos Mekaniska är Söderström, Hans Gustaf som är född 1933 och har titeln Innehavare av enskild firma, .

Leimos Mekaniska har 330701-XXXX som sitt organisationsnummer.